Zapraszamy do nowego GEO Sklepu

Regulamin sklepu SKLEP.GIS-NET.PL

§1

Warunki Ogólne

Właścicielem sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL jest SmallGIS z siedzibą przy ul. Obrońców Helu 21, 30-395 Kraków wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 170/2004.

§2

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:
a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
b. każda osoba prawna;
c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych zwana dalej "Kupującym".

§3

Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

§4

Zamówienie złożone w sklepie internetowym SKLEP.GIS-NET.PL nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

§5

Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.

§6
Przedmiot działalności sklepu

a. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.sklep.gis-net.pl.
b. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż urządzeń elektronicznych, licencji na oprogramowanie, literatury specjalistycznej, usług oraz danych.
c. Wszystkie towary oferowane w sklepie SKLEP.GIS-NET.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
d. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i SmallGIS – właściciela SKLEP.GIS-NET.PL, jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

§7

Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

§8

Z zakupów w systemach ratalnych mogą korzystać jedynie Konsumenci w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 100, Poz. 1081).

§9

Formy Płatności

Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:
PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy SKLEP.GIS-NET.PL kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości.

§10

Anulowanie Zamówienia

SKLEP.GIS-NET.PL może anulować zamówienie, jeżeli:
a. Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji;
b. w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, lub gdy nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca;
c. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do której Klient odstąpił na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§11

Dane Osobowe

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.sklep.gis-net.pl sę przetwarzane przez SmallGIS – właściciela sklepu SKLEP.GIS-NET w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§12

Przesyłki

1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej TNT Express lub Poczty Polskiej wykonujących odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL przewóz towarów do Klientów.
2. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar ma status dostępności "2-5 dni", bądź w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar ma status dostępności "na zamówienie".
3. Jeżeli firma zewnętrzna dostarczająca towar nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi zgodnie z regulaminem obowiązującym w firmie dostarczającej towar. Przesyłkę należy odebrać w terminie zgodnym z informacją na awizo. W przypadku nieodebrania przesyłki w wyznaczonym przez firmę dostarczającą towar terminie, następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany zostaje Kupujący.
4. Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w wyniku transportu lub zaginięcie przesyłki podczas transportu odpowiada firma dostarczająca towar.
5. SKLEP.GIS-NET.PL nie zastrzega godziny doręczenia towaru. Paczki dostarczane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w firmie dostarczającej towar.
6. SKLEP.GIS-NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Kupującego adres wysyłki, a także za błędy zaistniałe w trakcie transportu przez firmę dostarczającą towar.

§13

1. Przed odebraniem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.
2. W przypadku gdy:
-opakowanie przesyłki jest uszkodzone,
-plomby i/lub taśmy zabezpieczające są uszkodzone,
-towar w wyniku uszkodzenia opakowania też jest uszkodzony,
-otrzymany produkt jest niekompletny,
kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.
3. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
4. SKLEP.GIS-NET.PL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwracanego towaru obarczonego brakami jakościowymi lub ilościowymi, powstałymi po przekazaniu towaru Kupującemu.

§14

Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§15

Realizacja zamówienia

1. W przypadku towarów ze statusem "na zamówienie" termin przyjęcia do realizacji zależy od dostępności towaru u dystrybutora.
2. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym w §12 Regulaminu jest niemożliwe, SKLEP.GIS-NET.PL zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia. Do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w sklepie internetowym Kupujący otrzyma powiadomienie o rezerwacji danego towaru u dystrybutora.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wiadomość elektroniczna. Jeżeli rezerwacja nie powiedzie się, zamówienie zostanie uznane za nieudane (z powodu braku towaru) i ulegnie anulowaniu.
4. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy SmallGIS – właścicielem sklepu SKLEP.GIS-NET.PL, a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez SKLEP.GIS-NET.PL.

§16

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.

§17

1. Mimo dołożenia wszelkich starań SKLEP.GIS-NET.PL nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.
2. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego opisanych w § 26 Regulaminu.

§18

Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§19

W przypadku nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, Kupujący może anulować zamówienie.

§20

Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§21

Faktura VAT

Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest faktura VAT.

§22

Gwarancja Jakości

1. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania gwarancji jakości widnieje w opisie produktu na stronie sklepu internetowego. Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
2. Przy korzystaniu z gwarancji jakości Kupujący winien zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Serwisowej wskazanej przez podmiot udzielający gwarancji jakości. Dane adresowe stacji serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronie internetowej sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL..
3. Karta Gwarancyjna zakupionego towaru jest podstemplowywana przez pracowników sklepu internetowego w biurze sklepu (ul. Obrońców Helu 21, 30-395 Kraków). Kupujący powinien przesłać listem poleconym (na adres: ul. Obrońców Helu 21, 30-395 Kraków, z dopiskiem "Sklep Internetowy SKLEP.GIS-NET.PL") Kartę Gwarancyjną otrzymaną z produktem. Podstemplowana Karta Gwarancyjna z numerem zlecenia zostanie odesłana Kupującemu listem poleconym na koszt sklepu internetowego.
4. Sklep internetowy SKLEP.GIS-NET.PL ani jego właściciel –SmallGIS nie jest podmiotem udzielającym gwarancji jakości na oferowane w sprzedaży towary. W związku z powyższym wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.

§23

Niezgodność Towaru z Umową

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., SmallGIS – właściciel sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL odpowiada przed Kupującym za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w w/w ustawie.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Biuro Obsługi Klienta sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL.

§24

1. SKLEP.GIS-NET.PL ustosunkowuje się do żądania Kupującego niezwłocznie.
2. Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania Kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz technicznych (wykonanych przez Autoryzowaną Stację Serwisową producenta), sklep udzieli odpowiedzi na pismo Kupującego w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego reklamowanego produktu wraz ze wspomnianym pismem.
3. Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci Internet.

§25

Jeżeli żądanie Kupującego było bezzasadne, koszty dostawy ponosi Kupujący.

§26

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), Kupujący będący Konsumentem (za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.

§27

1. Zwracany w trybie opisanym w § 29 Regulaminu towar zostanie przyjęty przez SKLEP.GIS-NET.PL. tylko wtedy, gdy będzie znajdował się w oryginalnym, nienaruszonym, niesklejonym taśmą opakowaniu, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący). Towar nie może nosić śladów użytkowania.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach:
a. świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Kupującego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7. ust. 1. Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na nośnikach po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania (folii zabezpieczającej);
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d. świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f. dostarczania prasy i innych wydawnictw;
g. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§28

1. W przypadku zwrotu towaru opisanego w § 24 Regulaminu SmallGIS – właściciel sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia po odjęciu kosztów transportu.
2. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana po przyjęciu zwrotu, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez SKLEP.GIS-NET.PL wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

§29

Anulowanie i zwrot

1. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu internetowego, SmallGIS – właściciel sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL zwraca ją Kupującemu.
2. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana po anulowaniu zamówienia, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez SKLEP.GIS-NET.PL wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

§30

Zwroty należności za transakcje dokonane przelewem oraz płatne gotówką będą regulowane przez SmallGIS – właściciela sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL za pomocą przelewu na konto wskazane przez Kupującego.

§31

1. Użytkownik rejestrujący się w sklepie internetowym SKLEP.GIS-NET.PL, wyrażając zgodę na otrzymywanie przesyłek o charakterze reklamowym zgadza się na otrzymywanie o wymienionej treści na konto poczty elektronicznej podane przy rejestracji.
2. Użytkownik, który uprzednio wyraził zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej może anulować swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego SKLEP.GIS-NET.PL poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

§32

1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność SmallGIS.
2. Opisy produktów i ich zdjęcia zostały umieszczone na stronie sklepu SKLEP.GIS-NET.PL za zgodą ich właścicieli lub stanowią chronioną własność SmallGIS. W związku z czym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcję odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

§33

Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym SKLEP.GIS-NET.PL oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.

 

Strona główna